Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 303
 • Categories  

  Detaljni planski dokument Regulacioni plan "Javorov do" bazira se na usvojenoj politici korištenja zemljišta, strategijama i programima razvoja, planovima razvoja infrastrukture i ostalim planovima i programima od značaja za planiranje razvoja prostora. Period za koji se donosi planski dokument definiše se odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta. Detaljni planski dokumenti se međusobno usklađuju.

 • Categories  

  Detaljni planski dokument Urbanistički projekat " Šehića bašta" bazira se na usvojenoj politici korištenja zemljišta, strategijama i programima razvoja, planovima razvoja infrastrukture i ostalim planovima i programima od značaja za planiranje razvoja prostora. Period za koji se donosi planski dokument definiše se odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta. Detaljni planski dokumenti se međusobno usklađuju.

 • Categories  

  Detaljni planski dokument Regulacioni plan "Privredna zona Donje Telalovo polje" bazira se na usvojenoj politici korištenja zemljišta, strategijama i programima razvoja, planovima razvoja infrastrukture i ostalim planovima i programima od značaja za planiranje razvoja prostora. Period za koji se donosi planski dokument definiše se odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta. Detaljni planski dokumenti se međusobno usklađuju.

 • Categories  

  Detaljni planski dokument Urbanistički projekat "Džamija Grbavica II" bazira se na usvojenoj politici korištenja zemljišta, strategijama i programima razvoja, planovima razvoja infrastrukture i ostalim planovima i programima od značaja za planiranje razvoja prostora. Period za koji se donosi planski dokument definiše se odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta. Detaljni planski dokumenti se međusobno usklađuju.

 • Categories  

  Detaljni planski dokument Regulacioni plan "Rosulje II" bazira se na usvojenoj politici korištenja zemljišta, strategijama i programima razvoja, planovima razvoja infrastrukture i ostalim planovima i programima od značaja za planiranje razvoja prostora. Period za koji se donosi planski dokument definiše se odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta. Detaljni planski dokumenti se međusobno usklađuju.

 • Categories  

  Detaljni planski dokument Urbanistički projekat "Milkos" bazira se na usvojenoj politici korištenja zemljišta, strategijama i programima razvoja, planovima razvoja infrastrukture i ostalim planovima i programima od značaja za planiranje razvoja prostora. Period za koji se donosi planski dokument definiše se odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta. Detaljni planski dokumenti se međusobno usklađuju.

 • Categories  

  Detaljni planski dokument Urbanistički projekat " Mala aleja" bazira se na usvojenoj politici korištenja zemljišta, strategijama i programima razvoja, planovima razvoja infrastrukture i ostalim planovima i programima od značaja za planiranje razvoja prostora. Period za koji se donosi planski dokument definiše se odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta. Detaljni planski dokumenti se međusobno usklađuju.

 • Categories  

  Područje površine 27,7 ha nalazi se na obroncima brda Žuč. Nadovezuje se na A-fazu istog Regulacionog plana. Istočna granica predmetnog područja je naselje Ugorsko-Menjak. Administrativno pripada Općini Vogošća. Prostorna organizacija Plana zasnovana je na definisanju prostornog obuhvata kroz pretežnu namjenu stanovanja, a kroz formiranje zone individualnog stanovanja (100 individualnih stambenih objekata, spratnosti SP1, koji pokrivaju najveći dio obuhvata), stambeno-poslovne zone (10 stambeno-poslovnih objekata, spratnosti SP2), te objekata društvene infrastrukture (2 objekta), koji su posmatrani kao prateći sadržaj u zoni stanovanja. Zelene površine u okviru obuhvata su zone zaštićenog zelenila (šumsko zemljište) i planirane zelene površine. Oblikovane su u vidu manjih ili većih grupacija odabranih vrsta drveća i grmlja, skladno međusobno komponiranih kao i sa uslovima terena i građevinskim objektima, što cjelokupnom ambijentu daje prirodnost.

 • Categories  

  Prostorni obuhvat površine 2,93 ha, nalazi se na lokalitetu Brežovača na teritoriji općine Hadžići. Koncept prostorne organizacije zasniva se na obezbijeđenju urbanističkih i planskih preduslova za izgradnju turističkog kompleksa sa smještajnim kapacitetima i pratećim sadržajima, poštujući prirodne vrijednosti i postojeću vegetaciju, kao i uslove koje nameće topografija terena. Predloženim rješenjem u predmetnom obuhvatu, planirana je izgradnja: 40 objekata (smještajni kapaciteti), 1 objekat poslovne namjene (info pult), 1 poslovni objekat (restoran sa pratećim sadržajima), prostor za sport i rekreaciju, te zona zelenila na kojoj nije dozvoljena gradnja.

 • Categories  

  Područje obuhvaćeno granicom Plana površine 16,1 ha, ograničeno je sa sjevera trasom Južne longitudinale, sa juga obalom rijeke Miljacke, sa istoka trasom VI transvezale, sa zapada trasom V transvezale. Kroz konceptualno rješenje u odnosu na postojeće stanje Planom se predlaže naglašavanje tri generalna poteza, i to: 1. - rješavanje akutnog problema saobraćaja u mirovanju 2. - formiranje ulične fasade prema Južnoj longitudinali 3. - pješačka zona uz obalu rijeke Miljacke 1. Obzirom da komunalna saobraćajna infrastruktura nije adekvatno pratila visok koeficijent izgrađenosti prostora, izgradnjom podzemnih kolektivnih garaža se rješava težišni problem ovog naselja, kao i to da popravlja debalansiran procenat zelenih površina. 2. Izgradnjom nebodera “Bosmal”-a nameće se nužnost adekvatnog tretmana kontaktnih područja, što se opredmečuje u formiranju ulične fasade prema Južnoj longitudinali od stambeno-poslovnih objekata kao kontinuiran nastavak iste sa susjednih prostornih cjelina Hrasno i, Aneks i Mojmilo. 3. Lijevom obalom rijeke Miljacke se proteže pješačka staza kao nastavak iste iz istočnog dijela Grada uz koju se formira Aleja lipa. Uz pješačku stazu su tačkasto obezbjeđeni sadržaji koji je dopunjuju u smislu ponude i davanja identiteta pojedinim dijelovima staze.